• Pakke (Fly + Hotel)
Fra
Til
Afrejse
Vælg venligst
Dage
Vælg venligst
Voksen
Barn
Rejsebetingelser

 

Almindelige betingelser for deltagelse I pakkerejser
Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (”fkun fly”).

 

Pkt. 1 - Indtegning
Indtegning af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via fax og internet. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten og kataloget og på hjemmesiden, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset/billetten, i kataloget, i prislisten og på internettet anførte vilkår for rejsen.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre om, at de har tilladelse til at rejse på egen hånd.

 

Mixx Travel tager forbehold for trykfejl og evt. ændringer.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.


Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført -  lufthavnsafgifter, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, rejselederservice, indkvartering i delt dobbeltværelse/ferielejlighed samt evt. forplejning i henhold til katalog/hjemmeside/rejsebevis. 

Kunder som rejser alene, må købe enkeltværelse. Der gøres opmærksom på, at man på udflugter med overnatninger også skal betale enetillæg. Det er ikke tilladt at have overnattende gæster på værelset, med mindre der er betalt gebyr til hotellet/rejsearrangøren.

Der indgår ikke transport mellem lufthavn og hotel i rejsens pris – se nærmere under de enkelte rejsemål eller kontakt Mixx Travel for yderligere information. Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne, og fremgår af billetten/ordrebekræftelsen.
Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.
Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf, spa behandlinger, vandsport m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safetybox, aircondition m.v. Der henvises til vores hjemmeside med hensyn til eventuelle børne-, gruppe- og opredningsrabatter.

Odrebekræftelse/rejsebevis/billet sendes gratis som email. Evt. forsendelse med post pålægges et gebyr.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 3 – Bestilling & Betaling m.v.
Betaling af depositum forfalder 3 dage efter bestillingen af rejsen. Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 40 dage før afrejse. Depositum udgør kr. 1.000,- pr. pers. for rejser op til kr. 5.999,- og kr. 2.000,- for rejser fra kr. 6.000,- pr. pers. Ved bestilling senere end 40 dage før afrejse, skal rejsens fulde pris være Mixx Travel i hænde senest 48 timer efter bestilling. Ved bestilling inden for 48 timer før afrejse, skal rejsens fulde pris være Mixx Travel i hænde senest 3 timer efter bestilling.

 

For rejsende med ”kun fly” billet skal rejsens fulde pris være Mixx Travel i hænde senest 24 timer efter bestilling.


Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.
Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.
Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.
Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

 

A. På rejsebureauets foranledning
Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.
Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.
Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. (Dog ikke eventuelle tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring.) Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.
Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 6 uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie/rundrejse. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.
Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

 

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag

 

2) kundens egne forhold

 

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalen indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.
Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.
Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Ved rimelig tid forstås, med mindre andet oplyses, 3 uger efter modtagelse af

ændringsbesked.

 

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

 

1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:
Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 40 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 300 pr. person.
Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.
Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette mindre end 40 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.
Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

 

2) Afbestilling

 

2a)
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

 

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler (pr. person):
 

a) Ved afbestilling senest 40 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (kr. 1.000,- / kr. 2.000,-) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.


b) Ved afbestilling senere end 40 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 50% af rejsens pris, (dog minimum kr. 1.000,- / kr. 2.000,-) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

 

c) Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 75% af rejsens pris, (dog minimum kr. 1.000,- / kr. 2.000,-) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.

 

d) Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde, eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. 
Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

 

e) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 1.200 / kr. 2.400.-) samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

 

2b)
Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. 
Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.


Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

 

2c)
Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.
Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

 

3) Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 200. Ændringsgebyrer opkræves af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Overdragelsen har ikke fundet sted, før Mixx Travel har bekræftet den skriftligt. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Rejser med rutefly vil som udgangspunkt ikke kunne overdrages senere end 30 dage før afrejsedagen. Rejser med charterfly kan ikke overdrages senere end 5 døgn før afrejsetidspunktet.

 

4) Navneændring
Hvis kundens navn skal ændres på bestillingsbekræftelsen/billet, fordi det enten er stavet forkert, fordi der mangler et mellemnavn, fordi kunden har ændret navn eller lignende, er Mixx Travel berettiget til at betragte dette som en afbestilling og ny indtegning. Der henvises til gebyrer for afbestilling under pkt. B2 2a ovenfor.

Navneændring ved mere end 4 døgn til afgang koster kr. 200,- Er der mere end 24 timer til afgang og mindre end 4 døgn til afgang koster en navneændring kr. 700,-. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.                                                                                                                                                                                                                

Atlas Global og Turkish Airlines tillader ingen ændringer efter køb – ej heller mod betaling af gebyr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5) Afbestillingsforsikring
Rejsearrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende, når denne er betalt.
Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Se dækningsoversigt for ERV afbestillingsforsikring her: http://www.europaeiske.dk/Fjernlager/Lightboxtekst/Dakninger/Afbestilling/?iframe=true&width=460

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 5 - Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse
Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets katalog og prisliste og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i kataloget/prislisten/på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.
Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.


Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.
Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.


Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.


Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

 

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter, underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende.

 

Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.
Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

 

Rejsebureauet er heller ikke ansvarligt, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen i rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).


Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.
Alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på bookingbekræftelsen/billetten m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

 

Flyrejsen kan kun benyttes på de på billetten angivne dage for ud- henholdsvis hjemrejse. Det er ikke muligt at forlænge eller afkorte en påbegyndt rejse, og det er ligeledes ikke muligt at tilslutte sig rejsen i udlandet. Rejsende, som ikke møder frem til udrejse, mister retten til hjemrejse og øvrige ydelser. Det er således ikke muligt at bestille en returbillet og kun benytte f.eks. hjemrejsen. Der ydes ingen refusion for eventuelt ubenyttede dele af rejsen som f.eks. hotel, pension m.m.
Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer, hjemmesider eller lignende.

 

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarligt for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen.

Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemesbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operationslicens udstedt i EU, er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber registreret i et EU-land gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar
Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejse-bureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.
Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Lider man af en kendt sygdom (f.eks. lunge- eller hjertesygdomme), som kan medføre specielle behov under flyvningen, er det ens eget ansvar at sørge for en erklæring fra speciallæge samt eget forsikringsselskab, som dokumenterer, man er egnet til at deltage på flyvningen. Dette skal indsendes til flyselskabet, som herefter vil tage stilling til, om de kan medbringe passageren. Flyselskaberne kan kræve, man selv medbringer ekstra ilt, hvis man har behov herfor. Flykaptajnen kan til enhver tid afvise passagerer, hvis det skønnes, der vil kunne opstå helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med flyvningen.
 

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.
Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Som udgangspunkt bør passet altid gælde mindst 6 måneder efter hjemkomst. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.
Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet.
Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.


Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen.
Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.


Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som baggage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.
Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 8 - Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant på rejsemålet, inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning.

Efterlysning af glemte sager skal ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefax, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

For medlemmer af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen, hvis den drejer sig om en pakkerejse forelægges for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, www.pakkerejse-ankenaevnet.dk . Reklamation over flybillet, kan forelægges for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pkt. 9 – Forsikring/sygdom/tyveri
Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der dækker I udlandet.

Det danske sundhedskort og det blå EU-kort dækker ikke rejser til Tyrkiet.

Mixx Travel samarbejder med Europæiske ERV I både Danmark og I Sverige. For at kunne tegne en forsikring gennem Europæiske ERV i Danmark skal man være dansk statsborger og have et dansk sundhedskort. Svenske statsborgere kan tegne forsikring gennem Europæiske ERV i Sverige.

Se desuden information om Europæiske ERV på vores hjemmeside. Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri. Mixx Travel har ikke mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 10 – Fuldmagt til børn og unge under 18 år
For børn og unge under 18 år, der rejser uden voksne, skal der udfyldes en fuldmagt. Fuldmagten kan hentes på vores hjemmeside www.mixxtravel.dk.. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes og underskrift fra forældre eller værge er påkrævet. Fuldmagten skal være os i hænde senest 10 dage efter bestilling af rejsen. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes og underskrift fra forældre eller værge er påkrævet. For rejser med rutefly skal fuldmagten være os i hænde senest 48 timer efter bestilling. I modsat fald forbeholder vi os ret til at annullere rejsebestillingen, selv om der eventuelt er sket indbetaling på rejsen. Børn under 16 år må ikke flyve uden voksen ledsager.